fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ДАННИ Е НАШ ПРИОРИТЕТ!

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бързо.Анаболно.Вкусно.“ ООД, наричано по-долу Дружеството или Мобилното приложение, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се в мобилното приложение (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Бързо.Анаболно.Вкусно.“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205651052, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Банишора, бл. 26, вх. Б, ет. 6, електронна поща: info@bav.bg, телефон: 0897685760

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани през мобилното приложение (наричани за краткост Услуги). 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди и общите условия за ползване на услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за използването от Потребителя на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди договора за услуги, които страните сключват при изтегляне и по повод използването на мобилното приложение. Тези данни са подробно описани в глава IX на настоящите общи условия.

I. ДЕФИНИЦИИ 

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Мобилно приложение – Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди и всички негови подстраници. 

Потребител –  е всяко физическо лице, което използва Мобилното приложение.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира в мобилното приложение. 

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Чрез Мобилното приложение Потребителите имат възможност да изграждат полезни навици, да следят своите крачки, да проследяват настроението си и да предизвикват себе си чрез ежедневни и ежеседмични предизвикателства.

Чл. 2. Потребителите използват интерфейса на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди, за да осъществяват описаните в чл. 1 дейности и да се възползват от описаните в чл. 1 услуги. Вследствие на всяко изпълнено предизвикателство се получават точки, които могат да се използват, за получаване на награда или намаление от някой от нашите партньори.

Чл. 3. (1) Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди има право да преустанови предоставянето на услуги на некоректен Потребител.

(2) Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато: 

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия; 
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди;
 4. е установено грубо, вулгарно или нецензурно отношение към друг потребител на мобилното приложение.

III. ЦЕНИ

Чл. 4. Използването на мобилното приложение е безплатно. 

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди, последния има право да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани чрез Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди.

Чл. 6. (1) Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

Чл. 7. Предоставяните услуги функционират като място за свързване на Потребителите чрез споделяните от тях данни. Мобилното приложение не участва пряко в действителните взаимодействия между Потребителите на услугите. В резултат на това Мобилното приложение няма контрол върху истинността, точността, качеството, законността или безопасността на публикуваните от Потребителите данни. Мобилното приложение не носи отговорност за потвърждаване самоличността на Потребителите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 

Чл. 9. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди или прекратяване поддържането му.

Чл. 10. Потребителят може да преустанови използването на услугите, предлагани от Мобилното приложение, и с това да прекрати договора между страните чрез изтриване на направената регистрация.

VI. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 11. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 12. (1) Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да изтрие регистрацията си и да преустанови използването на Мобилното приложение, чрез което да прекрати договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да извести Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да прекрати договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 13. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

IX. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 14. Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди идентифицира Потребителите на приложението чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на приложението. 

Чл. 15. (1) Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име и фамилия, имейл адрес, години, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди.

(2) За използване на приложението, следната информация е задължителна:

 1. Име и Фамилия;
 2. Имейл адрес;
 3. Години/Дата на раждане;
 4. Пол;

(3) Незадължителна информация, която потребителите ще могат да предоставят в приложението:

 1. Профили в социалните мрежи Facebook, Instagram, Google;
 2. Интереси;
 3. Населено място;
 4. Телесно тегло;
 5. Височина;
 6. Телефонен номер;
 7. Друга информация, предоставена изрично от потребителя.

Чл. 16. На сайта могат да се регистрират само лица над 14 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 14 години. 

Чл. 17. (1) Мобилното приложение ще събира следната информация:

 1. Време прекарано в приложението (Product Usage);
 2. Поведение на потребителя в приложението (Qualitative Data) – пример: брой влизания, разгледани страници;
 3. Данни за транзакциите в Маркетплейса – системата, позволяваща на партньори на Healthit да предлагат собствени продукти в приложението (Transactional Data);
 4. Бисквитки – Cookies;
 5. Всяка друга информация предоставена ни от потребителя (потребление на вода, изминато разстояние през деня, изядени плодове, т.н. – предизвикателствата на приложението);
 6. Aдрес на интернет протокол (IP)
 7. Вид на устройството (мобилен телефон, таблет и др.);
 8. Вид на операционната система; 

(2) Мобилното приложение ще има достъп до следните функционалности след изрично съгласие от Потребителя:

 1. Педометър на телефона или друго устройство, измерващо крачките;
 2. Календар на телефона;
 3. Пуш нотификации;
 4. Местоположението на устройството;
 5. Камерата на устройството.

Чл. 18. С регистрацията, Потребителят се съгласява да:

 1. Получава маркетингови имейли от мобилното приложение;
 2. Получава имейл бюлетин.

Чл. 19. (1) Личните данни на Потребителя няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

(2) Мобилното приложение запазва правото си: 

 1. Да публикува анонимизирана информация за потреблението на приложението (например колко ябълки на ден са изядени, колко крачки са направени и т.н.);
 2. Да изпраща анонимизирани данни за потреблението на потребителите до партньорите на приложението използвайки Google Analytics;

Чл. 20. Анонимизираните данни на Потребителя ще се използват за:

 1. Оптимизиране на приложението според нуждите на потребителя;
 2. Маркетингови цели;
 3. Изготвяне на анонимни статистически данни относно:
 4. Броят на крачките, които потребителят прави;
 5. Количеството вода, което потребителят изпива; 
 6. Плодовете и зеленчуците, които консумира;
 7. Начинът, по който се чувства;
 8. Други дневни предизвикателства, които Потребителят сам си поставя.

Чл. 21. (1) При свърване на профилът си в Instagram, Потребителят има достъп до Здравословната Класация на България, чрез която той може да проследява колко крачки прави спрямо другите потребители в България. Потребителят вижда топ 10-те човека по крачки, както и тяхното място в класацията. За целите на класацията се използва името на Потребителя в Instagram и неговият аватар. 

(2) Публичните елементи при използване на Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди включват: 

 1. Брой Крачки
 2. Здравословен Ранг /Баджове/
 3. Аватар
 4. Интереси
 5. Друга публична информация, предоставена изрично от потребителя.

Чл. 22. Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 23. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. 

Чл. 24. Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

Чл. 25. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди, като с регистрацията си Потребителят изразява съгласие с Общите условия, маркирайки изрично волята си в чек-бокс.

Чл. 26. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст „Регистрация“ или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 

Чл. 27. Потребителят носи пълна отговорност за запазването на поверителността на паролата, свързана със своя профил, и за ограничаването на достъпа до своята парола, компютър и мобилно устройство, докато са влезли в Приложението. Потребителят поема отговорност за всички дейности, които се извършват от неговия профил. 

Чл. 28. Потребителят се съгласява незабавно да уведомява за всяко неправомерно използване на профила или парола си или всяко друго нарушение на сигурността.

Чл. 29. Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 

Чл. 30. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 31. (1) Потребителите могат да се регистрират на сайта чрез профила си във Facebook, Instagram или Google.

(2) При влизане в профила си чрез мрежа от трети страни, като Facebook, Instagram или Google, Потребителят упълномощава мобилното приложение да попълни регистрационните и други подходящи информационни полета на профила и да използва такива идентификационни данни от трети страни, необходими за потребителския профил. При свързване на профила си с мрежа на трета страна, Потребителят се съгласява да спазва условията и правилата, приложими за такава трета страна.

Чл. 32. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди.

Чл. 33. Потребителят може да управлява потребителския си профил в Мобилното приложение. Чрез профила си Потребителят може:

 1. Да изгражда полезни навици;
 2. Да следи своите крачки;
 3. Да проследява настроението си;
 4. Да предизвиква себе си чрез ежедневни и ежеседмични предизвикателства;
 5. И други. 

Чл. 34. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия.

Чл. 35. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. 

Чл. 36. Потребителят има правото да изтрие регистрацията си и да изиска заличаването на свързаните с нея данни по всяко време.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА 

Органите, регулиращи дейността на Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД: 

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, 

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Мобилното приложение Healthit: Живей Здравословно и Печели Награди и Потребител е 

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Интуитивно Хранене: Живот БЕЗ ДиетиДоказани стратегии за изграждане на полезни навици!

ИЗУЧЕТЕ ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕТЕ БЕЗ ДИЕТИ!

ЛЕВЗЕЯ ПОДАРЪК

Само сега при покупка на всяка хранителна добавка над 25лв., получавате Левзея Макс на стойност 30лв. БЕЗПЛАТНО!